S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení. Nastavení cookies můžete změnit: zde.

 

 

Zavolejte nám a my Vám pomůžeme,

+420 777 77 35 08

Čas pro volání:

PO-PÁ 8:00 - 16:00

 

a nebo napište e-mail

info(at)madarskekoreni.cz

 

 

ZBOŽÍ V AKCI

Cena před slevou 73,00 Kč (3,11 EUR)
Naše cena 51,10 Kč (2,17 EUR)
Skladem
Naše cena 84,15 Kč (3,58 EUR)
Skladem
Naše cena 28,80 Kč (1,23 EUR)
Skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 85,00 Kč (3,62 EUR)
Skladem
Naše cena 45,00 Kč (1,92 EUR)
Skladem
Naše cena 74,00 Kč (3,15 EUR)
Skladem

Cena dopravy?

Kompletní ceny poštovného naleznete ZDE.

Číslo bankovního účtu při platbě předem CZK: 2275369033/0800

Číslo bankovního účtu při platbě předem EUR: 2501320204/2010

 

 

Od zpracování k odeslání.

Při objednávce obdržíte e-mail s Vašimi přihlašovacími údaji. Po přihlášení v zákaznické sekci, můžete sledovat průběh Vaší objednávky, rovněž si můžete stáhnout proformu Vaší faktury.

Zboží expedujeme do 24 hodin od potvrzení objednávky.

Spolu s e-mailem o odeslání Vaši zásilky obdržíte kód, s kterým můžete sledovat Vaši zásilku.

 

 

 


Reklamační řád
Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Spotřebitel (§419) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající (§420) je obchodní podnikající osoba: Bartók Ottó, se sídlem Kojetínská 59, Přerov 750 02, IČ: 88052451, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


2. Rozpor s kupní smlouvou

 

(§ 2161)

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů


(§ 2169)

Nemá-li věc výše zmíněné vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad. Ovšem pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti - pokud táto výměna není možná, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(§ 2170)

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


3. Podmínky záruky

 

(§ 2165)

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí.

(§ 2161)

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(§ 2115 a § 2165)

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

(§ 2163)

U věci podléhající rychlé zkáze, je záruční doba, po kterou lze věc použít (př: datum minimální spotřeby).


4. Neuplatitelnost záruky

 

(§ 2167)

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

- věcích prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

- použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

(§ 2166)

Požádá-li o to spotřebitel je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Shrnutí:

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od ruší a smluvní strany jsou si povinny vypořádat/vrátit veškeré věci, co si na jejím základě poskytly.

V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

5. Postup při uplatnění a vyřízení reklamace

 

a)  Spotřebitel nejdříve kontaktuje prodávajícího a dohodne se s ním na dalším postupu
b) Spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu našeho internetového obchodu a zásilku viditelně označí nápisem REKLAMECE


V případě, že při posouzení reklamované vady zjistíme, že reklamace není důvodná, sdělíme tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace - pokud není dohodnuto se spotřebitelem jinak. Po uplynutí 30 dnů nebo sjednáné lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má kspotřebitel spotřebitel nárok dle (§ 2169)

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.


6. Reklamace zboží poškozeného přepravou


Spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody).


Pokud bude spotřebitel chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku. pošta nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci.

V případě, že spotřebitel po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24 h, kupujícímu spotřebiteli je doporučeno totéž) na náš email. Poté budeme kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má spotřebitel nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.


Reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1.2014

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:
vypršením záruční lhůty
mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
NTU2M